Tanfolyami időpontok

Touch For Health I.           2017. szeptember  8-9.

Touch For Health II.         2017. október  7-8.

Touch For Health III.        2017. november 11-12.

Touch For Health IV.        2017.  december  9-10.